ತಾಣದ ಮತ್ತು ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯೆ ಧ್ಯಾನ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ

ಅಂಥರ್ಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿಸುವ ಹೊಂದಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ಕೆಯಾಗುವ ನಿರೋಧನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ನೆನಪಿನ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ನಿಜಾಂಶದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಹಲವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡುವ ಉಚಿತ ಉಸಿರಾಟ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಂತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಇಚ್ಛೆ, ಉದ್ವೇಗ, ಭಯ, ದುಃಖಾತ್ಮಕ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಲು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಧನ ಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

Meditation Between Sound And Silence In Kannada.

ನಿಶ್ಶಬ್ದ, ಪರಮ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ತರುವುದು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಲಏನ್‌ಹೈರ್ಟ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವ ಸ್ವರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಕೇಳುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪರಮ ಶಾಂತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಸ್ವರಾದಿಗಳ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತ ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Focus On Awareness And Stillness.

ಧ್ಯಾನದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಆಲೋಚನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಯಪ್ರದ ಹೃದಯಾಕಾರವಾದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ, ಇದು ಅನಂತಾಕಾಶದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೋ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಸಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪದಬಂಧಗಳನ್ನಾದರೂ ಬಳಸದೆ ಕೇಂದ್ರಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ.

Cultivate Inner Harmony And Balance.

ಮೇಧಾವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಪಟ್ಟು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜಡತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತರಂಗ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಬೆಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಚಂಚಲತೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆಯೆಂದು ಮೊದಲುಪಡಿಸುವುದು ಆದರೆ ಅದು ಸಹಜವೇ.

ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

Enhance Mental Clarity And Concentration.

ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದ್ವಾರಾ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಸಂವರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

(Translation: Different Techniques and Benefits can be experienced through the practice of sudarshan kriya.)

ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಉಮ್ಮೆಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸಮ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೌಶಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮನೋದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳಿವೆ.

Connect With Your Inner Self.

ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

For those looking to shed extra pounds, committing to the best detox cleanse for weight loss 2023 and following through with a long-term cleanse can lead to a plethora of health benefits.

Find Inner Strength And Resilience.

ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ ಹೊಂದಿಸುವುದು – ಆಗಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಸಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಸಹಾಯಕವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನ. ಯೋಗಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಹರಿಸುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಊದಿ ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ಸಂಗಡಿಗ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರತಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಂಥ ಅನುಭಾವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲಾಗುವಷ್ಟು ತಿಳಿದು ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಹೊಸತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ ತಿಳಿದು ಹಿಡಿಯಬೇಕು.

Embrace The Present Moment.

ಧ್ಯಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈಗಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಆಸೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವೆವು, ಒಂದು ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವೆವು. ನಾವು ಒಂದು ಮನಃ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಅನಂತ ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಮನಃ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನಿಯು ಈಗಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಆಸೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಭಾರಿಯಾದ ಮನೋಬಂಧನೆಗಳು ಬಿಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲ ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧ್ಯಾನಮಾಡಬಹುದು.

Final say

Meditation is a practice that has been around for thousands of years and has been known to have numerous benefits for an individual’s overall health and wellbeing. It is a technique that involves training the mind to focus and achieve a state of relaxation and inner peace.

meditation in kannada

In Kannada, meditation is known as “Dhyana” and has been practiced by many for centuries. It is a popular practice in India, with numerous meditation centers and teachers available in every major city in the country.

One of the benefits of practicing meditation in Kannada is that it helps individuals to connect with their inner selves and attain a deeper sense of peace and relaxation. It has been known to reduce stress, anxiety and depression, and enhance overall mental and physical health.

The practice of meditation in Kannada typically involves sitting cross-legged on the ground with eyes closed, focusing on one’s breath, and repeating a mantra or a sound. This process helps to clear the mind of any distractions and helps to reach a meditative state.

Another benefit of practicing meditation in Kannada is that it helps individuals to improve their concentration and focus. It is a great way to improve cognitive function, memory, and overall brain health.

meditation in kannada

In conclusion, meditation is a powerful practice that has numerous benefits for an individual’s physical, mental and spiritual health. Practicing meditation in Kannada provides a unique and enriching experience that helps individuals to achieve inner peace and tranquility. It is a practice worth trying and can truly transform one’s life for the better.

Leave a Comment